Header
line decor
line decor
      
Doorstroom / organisatie / cultuurtraject
 
line decor
             
 
 
 
 
   

CULTUURTRAJECT

Algemeen

Bij het ontwikkelen van organisaties, teams en individuen, zijn de volgende elementen van belang:

 • Heldere formulering van de visie en missie.
 • Duidelijke doelstellingen bepalen (SMART).
 • Het benoemen van de succesfactoren en de valkuilen.
 • Opsplitsing van het ontwikkelingstraject in:  
'ZIJ' (Uitgangspunt)
 • Klanten
 • Leveranciers
 • Overige stakeholders
'IK'  
 • Rolgedrag (houding, mentaliteit, instelling)
 • (Zelf)bewustzijn
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Willen leren/ontwikkelen

'WIJ'

 • Cultuur (lerende organisatie)
 • Samenwerken
 • Communicatie
 • Commitment

'HET'

 • Systemen
 • Procedures
 • Werkafspraken
 • Taken
 • Doelstellingen

 

Trajectplan


1. Startbijeenkomst afdeling/team/groep (max. 8 personen)
- Uitleg, motivatie, achtergronden, doelstellingen en afspraken  

2. Daarna volgen de 'ik', 'wij' en 'het' trajecten

'IK'- TRAJECT - PERSOONLIJKHEIDSVRAGENLIJST EN KERNKWADRANT

 • Individueel intakegesprek, zie onderstaande 'HET'-traject
 • + invullen en bespreking persoonlijkheidsvragenlijst, hetgeen als input dient voor de workshop Kernkwadrant (zie onderstaand).

Workshop kernkwadranten

 • Aanzet kernkwadrant afdeling/team/groep, waarbij de conclusies uit de intakegesprekken meegenomen worden.
 • Plenaire bespreking persoonlijk kernkwadrant per deelnemer (invulling is huiswerk).


Actieplan

 • Opstelling persoonlijk ontwikkelingsplan (P.O.P.). Wat wil ik ontwikkelen?
 • Bespreking persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Benoemen hulpbehoefte/ondersteuning.

Top

'WIJ'- TRAJECT - TEAMUITGANGSPUNTEN EN SAMENWERKING

Workshop teamontwikkeling

 • Waaraan moet een optimale samenwerking voldoen?
 • Heldere doelstellingen (uitdaging)
 • Initiatief tonen (actie)
 • Flexibel aanpassen (verbeteringen/leren)
 • Wederzijds respect (eenieder mag verschillend zijn)
 • Open communicatie (duidelijkheid)
 • Gezamenlijke verantwoordelijkheid (betrokkenheid)

Cultuur organisatie (voorbeeld)

 • Onze medewerkers zetten de klant voorop.
 • Onze medewerkers zijn proactief, energiek en tonen enthousiasme.
 • Onze medewerkers zijn besluitvaardig, nemen hun verantwoordelijkheid voor deze besluiten
  en zijn betrouwbaar in de opvolging.
 • Onze medewerkers werken resultaatgericht, zijn veranderingsgezind en initiatiefrijk.
 • Onze medewerkers communiceren open met de klant en met elkaar en zijn teamspelers.

Hoe zijn deze cultuurelementen inpasbaar in de teamuitgangspunten?

Gedrags-/houdingsaspecten op basis van cultuurelementen:

 • Wat verwachten teamleden daarin van elkaar en van leidinggevenden?
 • Wat betekent dat voor eenieders rol?

Hoe gaan we dit vormgeven en wat zijn daarbij de do 's en de dont 's?

Actieplan:

 • Wat betekent dat voor mij persoonlijk (wat veranderen/hoe aanpassen)?

 

Top

'HET'- TRAJECT  - VERBETERTEAMS

Afname individueel diepte-interview deelnemers, gecombineerd met de intakegesprekken van
het 'IK'-traject

 • Waar lopen ze tegen aan, wat willen ze verbeterd zien?
 • Uitkomsten dienen als input voor de kernkwadranten tijdens de Workshop
  Verbeteritems (zie onderstaand).

Workshop Verbeteritems:

 • Benoemen knelpunten/uitdagingen
 • Benoemen verbeteritems
 • Samenstellen verbeterteams (evt. multidisciplinair)
 • Opdrachtformulering verbeterteams.

Coaching/processturing verbeterteams 

 

 

3. Evaluatie na elke fase

4. Resultaten

Verbeteringen moeten na 3 maanden duidelijk zichtbaar zijn door gedragsveranderingen op
cultuuruitgangspunten bij de deelnemers. Dit ter beoordeling van opdrachtgever.

 

Top
Doorstroom / organisatie / cultuurtraject
     
     

www.redactiestappaerts.nl