Header
line decor
line decor
      
uitstroom / re-integratie
 
line decor
             
 
 
 
 
   

RE-INTEGRATIE

Missie
U zodanig professioneel en intensief ondersteunen bij het vormgeven van uw carrière of het vinden van een nieuwe baan, aansluitend bij uw droom en competenties, dat u weer in continuïteit met veel werkplezier arbeid verricht.


(Individueel) Loopbaanbegeleidingtraject
Een (individueel) loopbaanbegeleidingtraject is altijd maatwerk. Afhankelijk van de aanleiding, vraagstelling en behoeften van het individu wordt een traject samengesteld qua inhoud, duur en intensiteit. De maximale termijn van structurele ondersteuning is 6 maanden. Als matrix van zo’n traject hanteert Caers Personeelsmanagement een modulair 'zevenstappenplan'.

1. Kennismakingsgesprek
In een eerste gesprek met de kandidaat bespreekt Caers de achtergronden, de vraagstelling en de behoeften inzake het loopbaanbegeleidingtraject.
Het programma van het traject zal worden toegelicht en zo nodig vinden er in overleg aanpassingen plaats. Ook de randvoorwaarden, zoals vertrouwelijkheid van gegevens, geen terugrapportage aan de opdrachtgever zonder overleg met betrokkene en wat er wel en niet van elkaar verwacht mag  worden, zullen aan de orde komen. Vervolgens wordt nagegaan of er van weerszijden voldoende vertrouwen en commitment bestaat om het traject in te gaan.

2. Persoonlijke profielanalyse
Tijdens deze analysefase staat de kandidaat centraal. De in onderstaande tabel genoemde zaken kunnen onderwerp van gesprek zijn. Als ondersteuning hierbij wordt gebruik gemaakt van gesprekken, tests en vragenlijsten. Gedacht kan worden aan tests en vragenlijsten die onder andere de keuzemomenten van de levensloop, het intellectueel werk- en denkniveau, de persoonlijkheidskenmerken en -vaardigheden, de interesses en motivatie in kaart brengen.

 a. Loopbaanbiografie (levensloop)
 • Wat deed ik?
 • Hoe vond ik het?
 • Wat wilde ik?
 • Hoe was ik?

b. Welke rode draad herken ik?

c. Waar sta ik nu?

d. Vaststelling focus (visie, droom, doelstelling)

 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?
 • Wie ben ik?
 • Wat motiveert me?
 • Mijn successen?
 • Waar ben ik trots op?
 • Waarop word ik gewaardeerd?
 • Wat houdt me tegen?

e. Wat moet er veranderen?

 • Waartoe ben ik bereid?
 • Wat gebeurt er als ik niet verander?
 • Wat zijn de positieve consequenties als ik verander?

Top

3. Toekomstig loopbaanprofiel
Aan de hand van het persoonsprofiel maakt Caers Personeelsmanagement samen met de kandidaat een functie- en bedrijfsprofiel, rekening houdend met wensen, mogelijkheden en begrenzingen.

4. Arbeidsmarktoriëntatie (speerpunt)
Nu het nieuwe loopbaanprofiel bekend en geaccepteerd is, vindt de arbeidsmarktoriëntatie
plaats aan de hand van

Job search:

 • Het netwerk van zowel de kandidaat, maar vooral ook het uitgebreide netwerk in werkgeverskringen van Caers Personeelsmanagement in kaart brengen, benaderen en openingen creëren.
 • Mediaoriëntatie: kranten, tijdschriften, internet
 • Intermediairs op de arbeidsmarkt: uitzend-, detacherings-, wervings- en selectiebureaus
 • Open sollicitaties

5. Sollicitatietraining
Deze bestaat uit de volgende onderwerpen:

 • Opstellen curriculum vitae en schrijven sollicitatiebrieven
 • Gesprekstechniek en persoonlijke presentatie, inclusief 'non-verbale' communicatie
 • Welke vragen kun je verwachten en welke kun je zelf stellen in een sollicitatiegesprek?
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Inwinnen bedrijfsinformatie en het maken van telefonische afspraken
 • Wat kun je verwachten bij een eventueel psychologisch onderzoek en hoe bereid jij je daarop voor?
 • Oefenen sollicitatiegesprekken.

6. Persoonlijk actieplan
In vervolg op bovenstaande punten stellen wij gezamenlijk in onderling overleg een persoonlijk actieplan op voor zowel de kandidaat als voor Caers waarin concrete stappen staan geformuleerd voor het daadwerkelijk zoeken van een baan. Het gaat daarbij om het maken en het realiseren van keuzes die passen binnen  het eigen profiel.

7. Begeleiding sollicitatieproces, follow-up en evaluatie
Tijdens deze sollicitatiefase zullen wij gedurende maximaal 6 maanden vanaf de trajectstart, de werkzoekacties structureel begeleiden en zullen de sollicitatiegesprekken worden voorbereid. De resultaten worden telkens met betrokkenen nabesproken en geëvalueerd. Na deze 6 maanden zal er op incidentele behoeftebasis gecoacht worden tot er een nieuwe baan gevonden is.

Caers Personeelsmanagement biedt bij een (individueel) loopbaanbegeleidingtraject:

 • mentale ondersteuning en grondige analyses
 • een nieuwe kijk op eigen waarden en kwaliteiten, waardoor energie vrijkomt voor het zoeken van een nieuwe werkkring  
 • doelgerichte zoekacties, openstelling uitgebreid werkgeversnetwerk, steun en coaching
 • objectieve feedback
 • realistische loopbaandoelen
 • zo nodig administratieve ondersteuning

3 en 6 maanden na plaatsing vindt er een evaluatie plaats met eventuele bijsturing.

Top

Kernwaarden Caers Personeelsmanagement: 

Missie:
U zodanig professioneel en intensief ondersteunen bij het vormgeven van uw carrière of het vinden van een nieuwe baan, aansluitend bij uw droom en competenties, dat u weer in continuïteit met veel werkplezier arbeid verricht.

Kennisgebieden:
bedrijfspsychologie, bedrijfskunde, arbeidsmarkt 

Onderscheidend in:

 • Grote mate van ervaring, inlevingsvermogen, inzet, creativiteit en het begaan zijn met…
 • Het aansluiten van adviezen bij 'Uw geloof/Uw waarheid' (geen standaardoplossingen/-concepten).
 • Mentale ondersteuning en grondige analyses.
 • Een nieuwe kijk op eigen waarden en kwaliteiten, waardoor energie vrijkomt voor het zoeken van een nieuwe werkkring.  
 • Objectieve feedback.
 • Realistische loopbaandoelen.
 • Doelgerichte zoekacties naar baan.
 • Openstelling uitgebreid werkgeversnetwerk in Zuidoost-Brabant.
 • Begeleiding opstart naar zelfstandig ondernemerschap (Lector Ondernemerschap Fontys Hogescholen).

Doelgroepen:

 • Bedrijfstakken

-  industrie  - bouw  
-  handel  -  dienstverlening
-  transport - logistiek  

 • Functieniveaus

-  hbo/wo
-  directie, management, staf/kader

 • Functiegebieden

-  financiën/administratie - juridisch
-  algemene/personele zaken  -  secretarieel
-  marketing/verkoop  - inkoop/logistiek
-  productie  - techniek - ontwikkeling


Klantengroepen: 

 • midden- en kleinbedrijf 20 - 500 medewerkers.
 • voornamelijk dienstverlening, handel en industrie, metaal, machinebouw
 • toeleveranciers
 • hoofdzakelijk in Zuidoost-Brabant

 


Top
uitstroom / re-integratie
     
     

www.redactiestappaerts.nl